dolarBO.com

FAQ / Porandu Añetegua

Mba’érepa oñemoañete ko maranduha?

Ko maranduha oheka ome’ẽ hag̃ua peteĩ tenda ogueraháva ñembohasa pukukue mba’erepy dolar rehegua boliviano ndive banco-pe ha mercado libre-pe

Mba’e he’ise “mbohupa”?

Mbohupa mba’erepy ha’e pe mba’erepy banco térã cambista ome’ẽtava ndéve nde dolár-rehe. Ojeiporu ramo ndéve guarã dolare ha nde rekotevẽ bolivianos

Mba’e he’ise “mboguata”?

Mboguata mba’erepy ha’e pe mba’erepy banco térã cambista ome’ẽtava ndéve nde bolivianos-rehe. Ojeiporu ramo ndéve guarã bolivianos ha nde rekotevẽ dolares

Moõgui ou marandu?

Mba’erepy ojehechauka banco-pe oguerekóva hekovépe.

Mercado libre mba’erepy marandu ha’e peteĩ tekotevẽngue aja katuete tapépe.

Añetegua piko ko marandu?

Jaheka añetegua marandu oñembohéra rehe, ha upeicha avei jaikuaauka moõguipa ha araka’épa ojehechauka ko’ã mba’e. Upéicha avei, ikatu oje’e umi marandu nda’ija’éiha térã noñembohasái pya’eve. Rohasa ro’e peẽme ko’ã marandu rehegua añetehápe ha ro’e avei peẽme pehendu hag̃ua banco ñembohasakuérape.

Mba’éicha aikuaasevekuaa tembiporu pytyvõhára ndive?

Emoñe’ẽme [email protected] -pe